Дейности

Клинична

лаборатория

Клинична лаборатория - пакет медико-диагностични изследвания

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Хематологични и цитологични изследвания
01.01 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
Кръвосъсирване и фибринолиза
01.04 Време на кървене
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време
01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
01.07 Пресяващи тестове: фибриноген
Изследване на урина – основна програма
01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)
01.09 Седимент – ориентировъчно изследване
Изследване на изпражнения
01.10 Окултни кръвоизливи
Клинично-химични изследвания
Субстрати
01.11 Глюкоза
01.12 Кръвно-захарен профил
01.13 Креатинин
01.14 Урея
01.15 Билирубин – общ
01.16 Билирубин – директен
01.17 Общ белтък
01.18 Албумин
01.19 Холестерол
01.20 HDL-холестерол
01.21 Триглицериди
01.22 Гликиран хемоглобин
01.23 Пикочна киселина

01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
01.38 CRP 

01.39 LDL холестерол – директен метод

09.01 Криоглобулини
Ензими
01.24 AСАТ
01.25 АЛАТ
01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ
01.28 Алкална фосфатаза (АФ)
01.29 Алфа-амилаза
01.30 Липаза
Електролити и олигоелементи
01.31 Натрий и Калий
01.34 Калций
01.35 Фосфати
01.36 Желязо
01.37 ЖСК

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Хормони
10.08 fT4
10.09 TSH
10.21 Progesteron
10.22 LH
10.23 FSH
10.24 Prolactin
10.25 Estradiol
10.26 Testosteron
10.27 Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO

Туморни маркери
10.10 PSA
10.11 CA-15-3
10.12 СА-19-9
10.13 СА-125

Изследване на урина

10.20 Микроалбуминурия
Субстрати
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10 Изследване на ревма фактор (RF)