Правила

Обществени

поръчки и търгове

Вътрешни правила

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ ЕООД

Гр. Русе 7002, ул. „Независимост” № 2, тел. 082/834167

 

 З А П О В Е Д

 

№  029

гр.Русе, 29. 09.  2014 г.

 

на основание чл.8б и  чл.22г от Закона за обществени поръчки  

 

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД и за поддържането на профила на купувача” – приложение към настоящата заповед.

Приложение: „Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД и за поддържането на профила на купувача”.

Съдържанието на заповедта да се доведе до знанието на Главния счетоводител, Завеждащ Клинична лаборатория, Юриста, Администратор База Данни и Отчетник статистически документи.

Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им и отменят Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки  в ДКЦ-1-Русе ЕООД, утвърдени със заповед  №  8 / 01.03.2013 г. на управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД.

  

Управител ДКЦ-1-Русе ЕООД: д-р Цветан Райчинов

 

 

 

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ ЕООД

Гр. Русе 7002, ул. „Независимост” № 2, тел. 082/834167

 

                                                                                  

УТВЪРДИЛ със заповед  №  029/29.09.2014 год.:

Управител ДКЦ-1-Русе ЕООД: д-р Цветан Райчинов

 

                                    

                                                                                  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  В ДКЦ-1 – РУСЕ ЕООД  И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

 

 

РАЗДЕЛ І

Общи положения

  • Чл.  1.  (1) Настоящите Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД и за поддържането на профила на купувача са приети и утвърдени от Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД на основание чл.8б и  чл.22г от ЗОП, за да уредят:

1. редът за планиране, подготовка и организацията на  провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и други подзаконови нормативни актове, както и координацията между звената в ДКЦ-1-Русе ЕООД при осъществяването на тези дейности;

2. задълженията и отговорностите на служителите в ДКЦ-1-Русе ЕООД във връзка с планирането, организацията, възлагането и контролът върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

3. начинът на съхранение и реда за достъп до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД;

4. контролът по изпълнение на планирането, провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и този свързан с изпълнението на задълженията, произтичащи от договорите за възлагане на обществени поръчки.

5. поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление.

6. редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите, определени с този закон.

 (2) Настоящите правила създават:

 1. условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства от ДКЦ-1-Русе ЕООД;

2. публичност и прозрачност при дейностите по планиране, провеждане, възлагане и изпълнение на договорите сключени в резултат от възлагане на обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД;

3. разумна увереност за законосъобразност при действията свързани с планирането, възлагането и контролът върху изпълнението на обществени поръчки от ДКЦ-1-Русе ЕООД;

4. условия за навременна подготовка и съгласуване на документациите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД;

5. ефективен контрол върху изпълнението на сключените договори за изпълнение на обществени поръчки в ДКЦ-1-Русе ЕООД.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Планиране на обществените поръчки

  • Чл.  2.   Планирането на обществените поръчки се осъществява ежегодно и текущо и обхваща следните дейности:
    • 1.      заявяване на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, тяхното обобщаване и анализ;
    • 2.      изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки и разчет на финансовите възможности за задоволяване потребностите по т. 1;
    • 3.      определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП;
    • 4.      разпределяне на отговорностите по подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки между служителите, отговарящи за съответните дейности;
  • Чл.  3.                Планирането се осъществява въз основа на мотивирани писмени предложения от Главен счетоводител, Завеждащ Клинична лаборатория и Главна медицинска сестра, съдържащи информация за необходимостта от извършване на строителство, осъществяване на доставки или предоставяне на услуги.
  • Чл.  4.               (1) Когато предложенията касаят медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи, Завеждащ Клинична лаборатория обобщава и анализира данните от предходния период, след което, при преценка за необходимост от организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, предава данните на Управителя за предприеманe действия за организирането и провеждането на процедура за възлагането й.

(2) Когато предложенията не касаят медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи, Главният счетоводител и/или Главната мед. сестра преценяват необходимостта от организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и предават данните на Управителя за предприемане действия за организирането и провеждането на процедура за възлагането й.

          (3) За определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка, Завеждащ Клинична лаборатория на ал. 1, съответно - Главният счетоводител и/или Главната мед. сестра – в хипотезата на ал. 2, анализира стойността на предходни поръчки със същия обект, както и отчетните данни от предходни години за разходваните средства за аналогични дейности, като се отчита и ръста на инфлацията. За дейности, за които такива данни не са налични, Завеждащ Клинична лаборатория, съответно Главният счетоводител и/или Главната мед. сестра може да извърши предварително проучване за стойността на поръчката, включително и на обособените позиции.

          (5) Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона.      

          (6) Видът на конкретния вид процедура се определя съобразно разпоредбите на чл. 14 и чл.16 от ЗОП.

          Чл. 4. Процесът на планирането на обществени поръчки завършва в срок, който осигурява възможност за откриване на  процедурата:

 • 1.      не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора със същия предмет - при договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, сключван след процедура по ЗОП;
 • 2.      не по-късно от 4 месеца преди датата, на която е необходимо да се сключи договор -  при договор за доставка, услуга или строителство, който не е с периодично или продължително изпълнение, сключван след процедура по ЗОП;
 • 3.      не по-късно от 40 дни преди датата, на която е необходимо да се сключи договор - при договор, сключван след процедура по реда на глава Осма „а” от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Подготовка, обявяване и провеждане процедурата за възлагане на обществена поръчка

 Чл. 5. (1) Подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка включва изготвяне на техническа спецификация и документация за провеждане на обществената поръчка.

(2) Техническа спецификация се изготвя от длъжностното лице, подало писмена заявка за откриване на процедурата.

(3 Документацията за провеждането на процедурата се изготвя от юриста на дружеството, след което техническата спецификация и документацията се представят от изготвилите ги лица на Управителя за утвърждаване.

 Чл. 6. (1) При сложни по предмета си обществени поръчки Управителят може да определи с писмена заповед работна група за подготовка на техническата спецификация и документацията за участие.

 Чл. 7. (1) В случай, че длъжностното лице, определено за отговорник по подготовка на техническата спецефикация, установи, че не притежава необходимия знания, то информира незабавно Управителя за предприемане на действия за привличане на външни експерти, като посочва образованието и квалификацията, които последните трябва да притежават, съобразно предмета на процедурата.

            (2) Когато ДКЦ-1-Русе ЕООД не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, управителят осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 на ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

Чл. 8. Решение за обявяване на обществена поръчка се взема от Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД.

Чл. 9. (1) При наличие на основания за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по чл. чл.14, ал.5, чл. 84, чл. 90 или чл. 94 от ЗОП, Управителят определя лицата, до които да се изпратят покани.

(2) При подбора на лицата, до които да се изпратят покани за участие в процедура по договаряне по ЗОП, се имат предвид следните критерии:

1. да притежават изискваната от закона правоспособност – да са вписани в съответните регистри, да имат лицензия, сертификат, разрешение и др. нормативно изискуеми документи;

2. да имат доказан опит в областта, предмет  на обществената поръчка;

3. да разполагат със съответни специалисти и да имат необходимото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

(3) В зависимост от предмета на обществената поръчка могат да се определят и допълнителни критерии.

         Чл. 10. (1) При провеждане на открита процедура по ЗОП, юристът подготвя проект на Решение и Обявление за обществена поръчка, и предава на управителя документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с включени всички части по чл. 28 от ЗОП, за утвърждаване.

         (2) След утвърждаване на документацията от управителя чрез подпис, юристът предава Решението и Обявлението за обществена поръчка на главния счетоводител, който с електронен подпис ги изпраща до АОП за вписването им в регистъра на обществени поръчки по реда на чл. 6 от ППЗОП.

(3) След извършването на действията по ал. 2, юристът изпраща цялата документация на Администратор База Данни за публикуването й в рубриката „Профил на купувача” на ел.страница на ДКЦ-1-Русе ЕООД. Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

(4) След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, Отчетник статистически документи изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка. В съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението.

    Чл.11.  Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и я предоставя на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.

    Чл.12. (1) Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

(2)  В случаите, когато постъпят искания за разяснения по документацията, Отчетник статистически документи незабавно уведомява юриста, Завеждащ клинична лаборатория или Главния счетоводител, както и лицето, изготвило техническата спецификация, които, съвместно с Юриста, подготвят разяснение.

 (3) Разясненията по ал. 2 се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

(4) Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

(5) В случаите по ал. 4 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – по-малко от три дни.

Чл.13. (1) В рамките на срока за получаване на офертите или заявленията за участие, при постъпване на такива, деловодителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването и издава документ с входящ номер. 

(2) Служителят по ал. 1 вписва офертите/заявленията за участие във Входящ регистър- Приложение № 4, който съдържа данни за:

1.  предмета на обществената поръчка;

2.  данни за кандидата;

3.  входящ номер;

4.  подпис на приносител и подпис на получател;

5. всички обстоятелства, в случаите, при които възложителят не е приел и е върнал незабавно на кандидатите оферти/заявления, които са представени след изтичане на крайния срок или в не запечатан или скъсан плик.

(3) До отварянето им офертите/заявленията се съхраняват в деловодството на ДКЦ-1-Русе ЕООД от Отчетник статистически документи.

 •       Чл. 14. (1) Отчетник статистически документи уведомява Управителя в случай, че в срока, определен за представяне на офертите или заявленията, няма постъпила оферта. След преценка и разпореждане на Управителя, юристът изготвя проект на решение и обявление за удължаване на срока за подаване на оферти или на проект на решение за прекратяване на процедурата.
 •       (2) Отчетник статистически документи изготвя списък на постъпилите оферти, съдържащ данните от Регистъра по чл. 16 ал. 2.

Чл. 15. (1) Проектът на заповед за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите, изготвен въз основа на указанията на Управителя, се подготвя от юриста. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – най-малко трима. В случай, че ДКЦ-1-Русе ЕООД не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, управителят осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

(2) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;

2. не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

(3) Заповедта за назначаване на комисията се издава от Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД след изтичане срока за приемане на офертите/заявленията за участие. 

(4)  Отчетник статистически документи предава цялостната документация, постъпила по съответната процедура, на Председателя на Комисията.

(5) Председателят на комисията:

1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата на членовете й;

2. следи за спазване срока на работата на комисията и при необходимост уведомява Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД за удължаването му;

3. следи за спазване срока на валидност на офертите и гаранциите за участие;

4. уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

5. предоставя на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД  всички документи, събрани в хода на процедурата, протокол/доклад за извършената работа, проект на решение и проекти на уведомителни писма до участниците ,подредени в папка по хронология. В протоколите задължително се посочва датата, на която се предават на възложителя. Работата на комисията приключва с приемане на протокола от Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД.

(6) Председателят на комисията и юристът следят за спазване на сроковете за разглеждането на документите до подписването на договор.

(7)  След изготвяне на протоколите за работата на Комисията и връчване на цялата документация на Управителя, Председателят на комисията и юристът подготвят проект на решение за класиране съответно за отстраняване на участниците, което осигуряват да бъде подписано в 5-дневен срок от изготвянето му.

 (8) При отстраняване на участник, налагащо връщане на гаранцията му за участие, Председателят на комисията, заедно с юриста, в 2 –дневен срок от изготвяне на документът, удостоверяващ възникване на обстоятелството, изготвят проект на заповед, която представят на Управителя за подпис.

 (9) Заповедта по предходната алинея, след подписването й, най-късно в срок от 2 дни преди изтичане срока за изпълнението й, се връчва от Управителя на Главния счетоводител, който осигурява изпълнението й.

Чл. 16. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

(2) В случаите по ал. 1 Управителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Чл.17. (1) При процедури, предвиждащи договаряне с покана или събиране на оферти въз основа на публична покана, след изготвянето на документацията от отговорните лица, както е разписано по-горе, Отчетник статистически документи осигурява изпращането на поканите за участие при процедури по договаряне - лично (“на ръка”) срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;

          (2) Отчетник статистически документи отговаря за получаване на обратните разписки от кореспонденцията и ги прилага към досието на съответната процедура.

Чл. 18.  При писмено поискване от страна на участник, след писмено разпореждане на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, Отчетник статистически документи осигурява предоставянето на участника на екземпляр от протокола на комисията в тридневен срок от получаване на искането.

Чл. 19. (1) Управителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

(2) При осъществяване на контрола по ал. 1, Управителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

(3) В случай , че при контрола по ал. 1 се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Управителят дава писмени указания за отстраняването им.

(4) Указанията на възложителя по ал. 3 са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

 

РАЗДЕЛ IV

Сключване на договор за обществена поръчка

Чл. 20. (1) Документите, подавани от участниците за сключване на договор, се приемат и съхраняват от Отчетник статистически документи, който веднага уведомява юриста за това.

(2) След проверка за наличието на изискуемите документи от участника, юристът предоставя договора, комплектован с всички необходими документи, на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД за подпис.

(3) Датите на договорите се нанасят от Възложителя – юрист или Главен счетоводител. Едновременно с нанасяне на датата на договора, но не по-късно от три дни, юристът подготвя информация за сключен договор и я предава на Главния счетоводител, ведно с договора, за изпращане на формата с електронен подпис към АОП.

(4) След сключване на всички договори, Отчетник статистически документи предава на Главния счетоводител цялата документация, които се съхраняват от него в продължение на минимум 4 години след приключване на изпълнението им.

Чл. 21. (1) Председателят на комисията и юристът следят за освобождаването на предоставените гаранции за участие на класираните на първо и второ място в процедурата или задържането и упражняването на правата по тях в предвидените от закона случаи, като предоставя данните на Управителя за разпореждане.

 (2) На база на данните, юристът изготвя проект на заповед на Управителя за освобождаването на предоставените гаранции за участие в процедурата или задържането и упражняването на правата по тях в предвидените от закона случаи. Управителят връчва заповедта на Отчетник статистически документи.

 (3) Отчетник статистически документи предоставя екземпляр от заповедта на Главния счетоводител за връщане на парични суми и оригинали на банкови гаранции, представени за участие в процедури - лично срещу подпис, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или по куриер, и възстановяването на представени гаранции за участие под формата на парична сума по сметка на ДКЦ-1-Русе ЕООД.

 

РАЗДЕЛ V

Възлагане на  обществени поръчки чрез публична покана

Чл. 22.  В случаите, когато възлагането на поръчки за строителство, доставки или услуги попада в условията на чл. 14, ал.4  от ЗОП процедурата се осъществява  по реда на  глава осма ”а” от ЗОП чрез събиране на оферти с публикуване на покана.

(2) С поканата не може да се определят изисквания към финансовото и икономическото състояние. Към поканата се прилагат технически спецификации и проект на договор. Поканата се изготвя от юриста по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП и съдържа данните, посочени в чл. 101б, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 23. (1) Поканата се изготвя от юриста на дружеството по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП и съдържа данните, посочени в чл. 101б, ал. 1 от ЗОП, въз основа на данните, предоставени му от лицата по чл. 2 ал. 2, 4 и 5.

(2) Юристът предоставя на управителя поканата за подпис, след което Главният счетоводител я изпраща за публикуване в Портала на АОП. Администратор База Данни осигурява  в един и същи ден публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача на електронната страница на ДКЦ-1-Русе ЕООД. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.

 (3) В деня на публикуването Отчетник статистически документи изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.

Чл. 24. (1) Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.

 (2) При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Чл. 25. (1) Управителят назначава със заповед комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, а именно – наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

    (2) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.

 (3) Получаването на офертите, тяхното регистриране се извършва от служители на деловодството.

Чл. 26. (1) Комисията разглеждат постъпилите оферти на публично заседание и обявява ценовите предложения, предлага на някой от представителите на участниците да подпише техническите и ценовите предложения. С това приключва публичната част от заседанието.

(2) В закрито заседание комисията разглежда офертите, като първо преценява дали отговарят на изискванията на възложителя. Комисията може да изиска от участниците допълнителни документи или разяснения по представените документи. Офертите, които не отговарят на изискванията на възложителя се отстраняват.

(3) Офертите, които отговарят на изискванията на възложителя се допускат до оценяване в зависимост от критерия за оценка.

(4) В зависимост от получената оценка офертите се класират от комисията по низходящ ред. 

Чл. 27. (1) За своята работа по разглеждане и оценка на офертите, длъжностните лица съставят протокол.

            (2) Председателят на комисията предава протокола на управителя, за утвърждаване.

            (3) Отчетник статистически документи организира публикуването на протокола и сключеният договор заедно с приложенията към него в профила на купувача.

   Чл. 28. Юристът предава на главния счетоводител сключения договор, който уведомява по подходящ начин за датата на сключване на договора и неговите условия служителите на ДКЦ-1-Русе ЕООД, които имат отношение към изпълнението му.

 

РАЗДЕЛ VІ

Обжалване

    Чл. 29 (1) Деловодителят, след получаване, незабавно връчва на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, всяка жалба срещу действие, бездействие или решение на възложителя, както и всеки акт за наложена обезпечителна мярка.

    (2) Юристът осъществява процесуалното представителство по образуваните дела, при възлагане.

    Чл. 30. Досиетата на образуваните дела, свързани с оспорване на решенията в процедури по обществени поръчки, се съхраняват в отдел „Счетоводство”, а след приключване на производството, Главният счетоводител ги прилага към документацията за процедурата.

 

РАЗДЕЛ VІІ

Съхранение на документацията за възложените обществени поръчки

   Чл. 31. (1) В отдел “Счетоводство” се съхранява досие за всяка обществена поръчка, в което се включват:

1. всички документи съставени от откриване на процедурата до сключване на договора, включително документите изискуеми преди сключване на договор за обществени поръчка;

2. уведомленията до Регистъра по обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки;

3. офертите на кандидатите и заявленията за участие;

4. предявените жалби (искове), наложените обезпечителни мерки и постановените решения или определения на съда;

5. Подписания договор за възлагане на обществена поръчка със всички приложени към него изискуеми документи;

6. поканите до кандидатите в случаите на възлагане на обществени поръчки в условията на глава осма”а”от ЗОП

7.оригиналът на Заявката за поемане на задължение и от фактурите и протоколите/актовете/ за приемане на работата.

(2) В досието на обществената поръчка се прилагат също подписани документи за провеждане на процедури, както и копия от гаранциите за изпълнение.

(3) Досиетата на обществени поръчки, възложени по реда на чл. 16 от ЗОП, се съхраняват в продължение на четири години след приключване изпълнението на договора.

(4) Досиетата на обществени поръчки, възложени по реда на чл. 101 от ЗОП, се съхраняват в продължение на три години след приключване изпълнението на договора.

 

РАЗДЕЛ VIII

Контрол за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл. 32. (1) Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от Главния счетоводител.

(2) Лицата, упълномощени за приемане на извършената работа и извършването на контрола от Възложителя, проверяват:

1. спазване на срока за изпълнение на договора;

2. съответствието на изпълнението с изискванията, произтичащи от договора – технически спецификации, изискванията за качество и количество и други параметри в зависимост от предмета и клаузите по договора.

(3) За приемане на извършената работа се съставя протокол или акт.  Същите се подписват от упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

Чл. 33. (1) Плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки се осъществяват в предвидените в тях срокове, след представяне и проверка на необходимите документи, указани в договора.

(2) Главният счетоводител  следи за наличието на вземания и задължения по договорите, като главници, лихви, неустойки и други финансови задължения и тежести.

Чл. 34. При констатиране на несъответствия или неизпълнение на договора, лицето, упражняващо контрол, незабавно уведомява юриста за предприемане на адекватни мерки, включително и процедура по прекратяване на договора, ако е необходимо.

Чл. 35. След изпълнение на договора, Главният счетоводител организира връщането на гаранцията за изпълнение на изпълнителя.

 Чл. 36. (1) Главният счетоводител веднага след извършване на плащането, подава информация на юриста за всеки приключил договор с еднократно изпълнение, за подготвяне и изпращане на информация за изпълнен договор до Агенцията по обществените поръчки в сроковете, определени в Правилника за прилагане на ЗОП.

         (2) Проследяването на дългосрочните договори за медицински изделия – лабораторни реактиви и консумативи, е задължение на Завеждащ клинична лаборатория. Същият подава в счетоводството, в срок от 5/пет/работни дни, писмена информация за получена последна фактура по договор, чието изпълнение приключва с плащането й.

         (3) Главният счетоводител, веднага след плащането на последната фактура, предава на юриста информация за стойността на доставките през целия период на договора.

         (4) Юристът, в срок от 10 дни, подготвя и предава на Главния счетоводител подписана от управителя информация за изпълнен договор, за изпращане до АОП с електронен подпис.

 

РАЗДЕЛ IХ

Ред за изпращане на информация  по чл. 44, ал. 10 от ЗОП до Агенцията за обществени поръчки

Чл. 37. (1)  В срок до 25 март на всяка година, следваща отчетната, Главният счетоводител изготвя обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, и я изпраща с електронен подпис до АОП в срок до 31 март.

 

РАЗДЕЛ Х

Профил на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД

Чл.38. Профилът на купувача представлява обособена част от интернет страницата на ДКЦ-1-Русе ЕООД (www.dkc1ruse.org), в която се публикуват документи във връзка с провеждани от ДКЦ-1-Русе ЕООД процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

Чл.39. Профилът на купувача се поддържа от Администратор База Данни в съответствие с изискванията на ЗЕУ. 

Чл.40. Администратор База Данни актуализира публикуваните данни в предвидените от ЗОП срокове или ако такива не са уредени в закона – съгласно сроковете, уредени в настоящите вътрешни правила.

 

РАЗДЕЛ ХІ

 Документи, подлежащи на публикуване в Профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД

Чл.41. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД се публикуват под формата на електронни документи съгласно ЗЕУ:

1. предварителните обявления;

2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

3. документациите за участие в процедурите;

4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;

5. разясненията по документациите за участие;

6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;

18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;

19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на ДКЦ-1-Русе ЕООД, в качеството й на възложител;

20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато ДКЦ-1-Русе ЕООД, в качеството й на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;

21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от ДКЦ-1-Русе ЕООД процедури по реда на ЗОП.

Чл.42. (1) В  документите по чл.41 от настоящите правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

(2) Заличаването на информация се извършва от Администратор База Данни по указание председателя на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по всяка конкретна процедура. Юристът предава в двудневен срок документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача на Администратор База Данни.

Чл.43. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл.41 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.44. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД в 30-дневен срок, считано от:

 • 1.      сключването на договорите или на допълнителните споразумения;
 • 2.      извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
 • 3.      освобождаването на гаранция;
 • 4.      получаването от ДКЦ-1-Русе ЕООД в качеството й на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;
 • 5.      създаването на съответния друг документ;

Чл.45. (1) Документите и информацията по чл. 41 от настоящите правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.

(2) Всеки самостоятелен раздел се поддържа в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД до изтичането на една година от:

 • 1.      приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор за обществена поръчка;
 • 2.      изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение;

Чл.46. Извън случаите по чл. 45 документите и информацията по чл. 41 се поддържат в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД, както следва:

1. документите по чл. 41, т. 1 от настоящите вътрешни правила – една година от публикуването в профила на купувача;

 • 2.      документите по чл. 41, т. 18 – една година след изменението или отмяната им;
 • 3.      документите и информацията по чл. 41, т. 19 и т. 21 – постоянно, със съответната актуализация.

Чл.47. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;

(2) ДКЦ-1-Русе ЕООД изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.

 

РАЗДЕЛ ХІІ

Ред за изпращане на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в Профила на купувача

Чл.48. Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача на ДКЦ-1-Русе ЕООД от Администратор База Данни в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.49. (1) Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се  публикуват от Администратор База Данни в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

(2) В случаите по чл. 64 от ЗОП, при ползване на възможностите за съкращаване на сроковете, решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки, включително документацията за участие, се публикува в профила на купувача, в деня на публикуване на обявлението и решението за откриване на процедура в РОП.

Чл.50. Юристът извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им.

Чл.51. При установени несъответствия, Юристът информира възложителя, който взима решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.

Чл.52. Решенията за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 ЗОП и променената документация за участие се  публикуват от Администратор База Данни в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.53. Разясненията по документацията за участие или разясненията по публична покана се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, най-късно в първия работен ден, следващ деня на уведомяване на лицето, поискало разясненията.

Чл.54. Поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление се  публикуват в профила на купувача Администратор База Данни в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

Чл.55. (1) Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от юриста, най-късно в първия работен ден, следващ деня на изготвянето им.

(2) Протоколите на комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101г, ал.4 ЗОП, заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от юриста, най-късно в първия работен ден, следващ деня на утвърждаването от възложителя, като едновременно с това се изпраща и на участниците.

Чл.56. Решенията за завършване на процедурите по чл. 38 от ЗОП се  публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от юриста, в тридневен срок от изготвянето му, като едновременно с това се изпраща и на участниците.

Чл.57. Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от главният счетоводител, в 30-дневен срок от освобождаването/задържането на гаранцията.

Чл.58. Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях, договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях, рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях, както и  допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки се  публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от главния счетоводител, в 30-дневен срок от сключването им, съответно получаването от възложителя.

Чл.59. Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като същите му се предоставят от главния счетоводител, в 30-дневен срок от извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.

Чл.60. Информация за изпълнението на съответния договор или етап от него се публикува в профила на купувача от Администратор База Данни, като същата му се предоставя от главния счетоводител, в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

Чл.61. Информация за датата и основанието за приключване на изпълнените договори се публикува в профила на купувача от Администратор База Данни, като същата му се предоставя от главния счетоводител в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП, а за договорите, сключени въз основа на публична покана - в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

Чл.62. Информация за датата и основанието за прекратяване на договори се публикува в профила на купувача от Администратор База Данни, като същата му се предоставя от главния счетоводител - в 30-дневен срок от създаването на съответния документ.

Чл.63. Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на всеки договор се  публикува в профила на купувача от Администратор База Данни, като същата му се предоставя от главният счетоводител, в 30-дневен срок от освобождаването на гаранцията или създаването на съответния документ.

Чл.64. Публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.65. Настоящите Вътрешните правила се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, в 30-дневен срок от утвърждаването им.

Чл.66. Становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя, както и  одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за това, се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, като те му се предоставят от получилия същите.

Чл.67. Всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски и електронен адрес и други документи и информация, касаещи публичността и прозрачността на провежданите от ДКЦ-1-Русе ЕООД процедури се публикуват в профила на купувача от Администратор База Данни, веднага щом е налице необходимост от публикуването на такава информация.

 

РАЗДЕЛ ХIII

Общи разпоредби

Чл. 68. До приключване на процедурата за възлагане на всяка обществената поръчка, Председателят на комисията и юристът докладват на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, при възникване на обстоятелства за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Настоящите правила са утвърдени със Заповед на Управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД и влизат в сила от датата на утвърждаването им.